Diagnoselisten bør bestå

Regjeringens forslag om å avvikle sykdomslisten vil føre til at kronikere må velge bort behandling av økonomiske grunner.

original

«Det skal bli mer lønnsomt å jobbe, spare og investere» sa finansminister Siv Jensen ved framleggelsen av statsbudsjettet. Samtidig veit vi at mange uføre og mennesker med lav inntekt gruer seg til januar.

Helse og omsorgsdepartementet har i høst hatt notatet «Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen» ute til høring. Det ble sendt en lang rekke instanser, blant annet alle kommuner med svarfristen 20. september.

Ny utgift for pasienter

«Sykdomslisten» gir pasienter innen visse diagnosegrupper rett til fritak for egenandel hos fysioterapeut. Listen inneholder om lag 100 diagnoser. Departementet framholder at endringen skal «bidra til en riktigere prioritering av den totale behandlingskapasiteten» og «at penger brukes på de med det største behovet, framfor å gi særskilte rettigheter til medlemmer basert på en diagnose». Det antydes at sykdomslisten kan bidra til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser: «Når sykdomslistepasienter kan motta gratis behandling, er det en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling.»

Endringsforslaget betyr at pasienter uten fritak for egenandeler ikke skal betale mer enn 2000 årlig. Dette beløpet vil bli en ny utgift for pasienter som nå faller inn under sykdomslisten!

Bent Høie prøver å «selge» forslaget ved å si at «flere pasienter vil få lavere utgifter.» I virkeligheten svekkes kronikergruppenes rettigheter. Notatet tar kun tar utgangspunkt i økonomi og ikke i den helsemessige effekten dette kan få – det er skremmende.

Dyrere for kronikere

Som folkevalgt medlem av eldrerådet og omsorgs- og velferdsutvalget i Sørum, overrasker det meg at vi ikke fikk saken til behandling. Høringen kom til formannskapet først den 14. september, og da kun som referatsak. Sørum Ap mener denne viktige saken burde vært underlagt politisk behandling, noe vi også sa i formannskapet.

Om forslaget får flertall blir det dyrere å ha CP, MS, Parkinson, revmatisme, ha ulike funksjonshemninger; ja, i det hele tatt å være kronisk syk. For disse og mange andre vil fjerning av diagnoselisten være katastrofalt. Fysioterapi er ingen luksusbehandling, men kan utgjøre forskjellen på en god eller smertefull dag. Et egenandelstak på 2000 kroner er ikke spesielt lavt, med tanke på at egenandelstak 1 og 2 skal opparbeides samtidig. Mange vil bli nødt til å velge bort fysioterapi av økonomiske grunner.

Diagnoselisten bør bestå. Den er viktig for at folk med kroniske lidelser skal kunne stå lengre i jobb. For ansatte med lav lønn vil endringen innebære at de kanskje ikke tar nødvendig behandling for å kunne ha en bedre livskvalitet, stå i arbeid og unngå at sykdommen utvikler seg – slik at de må gå over på hel eller delvis uførepensjon.

Bente Bjørnstad Ryen (Ap)

Sørum