Har Sørum dårlig råd?

Av Ole Jakob Flæten, ordføreren i Skedsmo kommune, har vi fått høre at Sørum kommune har dårlig økonomi. Dårlig økonomi i Sørum ble brukt som en av årsakene til at Skedsmo kommune brøt forhandlingene om kommunesammenslåing med Fet og Sørum. I tillegg til Flæten sier vår egen ordfører Marianne Grimstad Hansen i en rekke ulike sammenhenger at det står dårlig til i Sørum. Men hva er det med Sørum kommune sin økonomi som er så dårlig?

original_1478642879_9094775

Sørum har i de siste årene vært en av de kommunene i Norge med størst befolkningsvekst. Det har ført til at kommunen har måttet utvide sin kapasitet på sykehjem, skoler og barnehager kraftig. Det er slik at vi kan ikke utvide med en og en skolepult, man må bygge en og en skole. Det betyr at kommunen en periode vil få en overkapasitet på for eksempel skoler. Bygget må betales når det er ferdig, men skatteinntektene kommer i årene som følger.

Sørum kommune har nå en meget god standard på en rekke kommunale bygg som Frogner skole og kultursenter, Fjellboveien Barnehage og Sørvald bo og behandlingssenter er gode eksempler på. Dette har ført til at Sørum har høy gjeld pr. innbygger.

Sørum har ikke høy gjeld fordi vi har sløst bort pengene. Sørum har store verdier i infrastruktur som alle kommunens innbyggere har glede av. Disse verdiene vil også kommunens økonomi ha glede av i fremtiden når innbyggertall og økonomisk utvikling gjør gjelden lettere å bære. Gjeldsgraden i Sørum kunne ha vært lavere dersom vi hadde latt private bygge for oss og deretter leid lokalene tilbake. Men er det lurt i lengden? De fleste boligeiere vil si at det ikke er lurt å leie i lengden. Det er kun industribedrifter med gode alternative investeringsmuligheter som leier lokalet de holder til i. Det gjør de fordi de tjener enda mer penger ved å investere i sine egne produksjonsmidler enn i sin egen bygning. Sørum kommune er ingen industribedrift som har bedre steder å plassere penger enn i egen bygningsmasse.

Uansett årsak så har Sørum kommune høy gjeld og vi må derfor sammen holde igjen så godt som mulig i noen år fremover til vi kommer gjennom denne tøffe perioden. Kommunestyret har nå vedtatt et boligbyggeprogram som er et godt redskap til å få mer kontroll på befolkningsveksten.

Jeg synes ansatte og innbyggere skal være stolte av Sørum kommune.

Lars Tallhaug

Sørum Arbeiderparti


Dette innlegget stod på trykk i Indre Akershus Blad 15. april 2016